Arxiu mensual febrer 2017

Peradmin

Ampliació del permís de paternitat i exempció de la prestació de maternitat

 

AMPLIACIÓ DEL PERMÍS DE PATERNITAT

Si vostè ha estat o serà pare a partir de l’1 gener 2017 li interessa saber que el permís de paternitat que li correspon s’ha ampliat a quatre setmanes.
Aquest permís serà aplicable en els casos de naixement de fills, adopció i acolliment, i implica la suspensió del contracte durant quatre setmanes ininterrompudes, que,  a més a més, es podran ampliar en els supòsits de part, adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon. El pare pot triar gaudir aquest permís de paternitat simultàniament al de maternitat o posteriorment. És a dir, que el pare el pot gaudir entre el moment en què finalitzi el permís per naixement de fill que sigui aplicable per disposició legal o conveni col·lectiu, i fins que finalitzi el termini de setze setmanes que constitueix el permís de maternitat, o també immediatament després de la seva finalització.
D’altra banda, es permet gaudir del permís de paternitat en règim de jornada completa o en règim de jornada parcial d’un mínim del 50 %, previ acord entre empresari i treballador.
És important recordar que, en cas de part, aquest permís es planteja com un dret exclusiu dels pares, i no es contempla la possibilitat que pugui cedir-lo, ni totalment ni parcialment, a la mare. A més, aquest permís de quatre setmanes correspon al pare independentment de la possibilitat que també té el dret de gaudir d’una part del permís de maternitat corresponent a la mare i que aquesta pugui cedir-li.
De la mateixa manera que succeeix amb el permís de maternitat, el permís de paternitat és un temps de no treball retribuït per la Seguretat Social amb el 100 % del salari, per tant és diferent del permís per naixement de fill previst per l’Estatut dels Treballadors o que pugui preveure el Conveni Col·lectiu aplicable, i que són dies no treballats remunerats en concepte de permís retribuït per l’empresa.

EXEMPCIÓ DE LES PRESTACIONS DE MATERNITAT EN L’IRPF?

Per a les mares, la notícia és que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha declarat en una sentència que la prestació per maternitat abonada per la Seguretat Social durant les setze setmanes de permís està exempta de l’IRPF. Certament és una sentència aïllada que remarca que es tracta d’una resolució que només afecta al cas analitzat, però que ja ha provocat una allau de sol·licituds per part de contribuents que han cobrat aquestes prestacions i que reclamen a l’Agència Tributària la devolució de la part de la quota tributària de l’IRPF de l’exercici en què es va cobrar que correspongui a la prestació.
Fins fer-se pública aquesta posició del Tribunal Superior de Justícia madrileny, sempre s’havia considerat que la prestació de maternitat era equiparable als salaris a què substituïa, i per tant, havia de tributar en concepte de rendiment del treball. No obstant això, la sentència el que qüestiona és si aquestes quantitats s’han d’entendre incloses en el llistat de prestacions de maternitat declarades exemptes per la legislació de l’impost sobre la renda. Així ho va entendre la mare que va interposar el recurs mitjançant el qual sol·licitava la devolució dels 3.135 € pagats en concepte d’IRPF com a conseqüència del cobrament d’una prestació de maternitat d’11.679 €, i així ho entén també el Tribunal en la seva sentència.
Davant d’aquest allau de sol·licituds, l’Agència Tributària manté el seu criteri i ha negat rotundament que aquestes quantitats es puguin classificar com a exemptes, ja que no es poden considerar incloses dins el referit llistat d’exempcions, però és evident que aquesta decisió jurisprudencial del màxim tribunal de la Comunitat madrilenya deixa la porta oberta a seguir plantejant reclamacions de devolució de les quotes tributàries pagades per aquest concepte recolzant-se en la seva argumentació. Encara que en una primera fase l’Agència Tributària denegui aquestes sol·licituds, els recursos interposats contra aquesta denegació en seu dels Tribunals Superiors de Justícia de les Comunitats Autònomes podrien finalitzar amb resolucions que segueixin el criteri establert pel de Madrid.
D’altra banda, cal no oblidar que el fonament jurídic i el funcionament del permís de paternitat durant les quatre setmanes a què fèiem referència al principi segueix el mateix règim que la prestació per maternitat, per la qual cosa res no impedeix que també es pogués sol·licitar la devolució de les quantitats ingressades en concepte de quota tributària pel mateix.
La discrepància se centra en la interpretació correcta que ha de correspondre a l’article 7, lletra h, de la llei de l’impost que, en enumerar les exempcions, fa referència a: “h) Les prestacions familiars regulades en el capítol IX del títol II del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, i les pensions i els havers passius d’orfandat i a favor de néts i germans, menors de vint-i-dos anys o incapacitats per a tot treball, percebuts dels règims públics de la Seguretat Social i classes passives. “Afegint en els seus dos últims paràgrafs: “Igualment estaran exemptes les altres prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec i orfandat. També estaran exemptes les prestacions públiques per maternitat percebudes de les comunitats autònomes o entitats locals.”
La interpretació que fa l’Agència Tributària d’aquest paràgraf és que només s’han d’entendre exemptes les prestacions per maternitat autonòmiques o locals, però no la prestació per maternitat que correspon a una prestació estatal a càrrec de la Seguretat Social estatal, i afegeix a més que les prestacions per maternitat satisfetes per la Seguretat Social no es troben entre les regulades en el capítol IX del títol II de l’esmentat text refós de la Llei General de la Seguretat Social, que preveu l’exempció. En conseqüència, l’Administració fiscal considera que les prestacions percebudes dels règims públics de la Seguretat Social tenen la consideració de rendiments del treball, no els és aplicable cap dels supòsits d’exempció que preveu la Llei 35/2006.
En contra d’aquesta posició, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid considera que també la prestació per maternitat abonada per la Seguretat Social s’ha d’incloure en el marc de l’exempció, ja que la referència a les prestacions corresponents a les comunitats autònomes i altres ens locals s’incorpora a l’efecte d’ampliar l’àmbit d’aplicació del benefici fiscal i no de restringir-lo.